HKCEC - HALL 5G

1 Expo Dr, Wan Chai,, Hong Kong, Hong Kong

請見下列HKCEC - HALL 5G的活動與演唱會門票,確認地址、交通方式與場館細節。您可以放心從LiveNation.hk購買 HKCEC - HALL 5G的門票